Algemene voorwaarden

Bij betaling binnen de 10 dagen, vermijdt u herinneringskosten à € 6,20
Na deze datum vervalt tevens de verkregen korting.

1. Al onze facturen zijn onmiddellijk opeisbaar, tenzij anders is overeengekomen.
2. Al onze prijzen zijn netto prijzen inclusief BTW. Alle belastingen, rechten en kosten, verschuldigd bij de levering of daarna, zijn voor rekening van de koper.
3. Een eerste bestelling houdt automatisch de aanvaarding van onze algemene voorwaarden van de verkoop in. Als een klacht wordt ingediend, moet ze ons bereiken binnen vijf dagen per aangetekend schrijven. Vanaf de tweede factuur, zijn onze algemene voorwaarden van de verkoop onmiskenbaar van toepassing, te wijten aan het feit dat de eerste factuur niet werd geprotesteerd tegen.
4. In geval van niet-betaling van de factuur op de uiterste vervaldag, is de koper vertragingsrente verschuldigd over het openstaande bedrag. De belangen worden berekend op basis van de rentevoet voor de betalingsachterstanden bij handelstransacties zoals voorzien in de Belgische wet van 02.08.2002.
5. In geval van niet-betaling op de vervaldag, wordt een schadevergoeding van 10% berekend over het openstaande bedrag, met een minimum van €6,20
6. De levertijden worden steeds ter informatie vermeld en zijn niet bindend voor ons. Een vertraging in de levering kan nooit leiden tot een vernietiging van het contract of een verzoek om schadevergoeding.
7. De goederen worden verzonden op risico van de koper, zelfs als de levering franco wordt gemaakt.
8. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die worden overgedragen aan ons. De klant wordt geacht deze algemene verkoopvoorwaarden te aanvaarden door het enkele feit van het plaatsen van zijn bestelling.
Afwijkingen van deze algemene voorwaarden van de verkoop, zelfs indien vermeld op documenten van de klant of van onze vertegenwoordigers zijn slechts tegenstelbaar aan ons nadat zij door ons schriftelijk zijn bevestigd. Zelfs in dat geval blijven onze algemene voorwaarden van de verkoop van toepassing met betrekking tot alle andere elementen.
9. De goederen blijven eigendom van de verkoper tot de ontvangst van volledige betaling.
10. Op de aanbiedingen, leveringen, bestellingen en overeenkomsten van YU-SEN en www.yu-sen-shop.be, is alleen het Belgisch recht van toepassing. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van Leuven bevoegd.

Afdrukken